(Ilustracija)

Sklapanje Ugovora između Vlade RH i Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa

Unatoč činjenici što danas, a i u trenutku upisa u Evidenciju vjerskih zajednica Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj ne postoji kao pravna osoba, Branko Berić dana 04. srpnja 2003. pristupa sklapanju Ugovora između Vlade RH i Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa (Klasa:070–01/03–03/03; Urbroj: 5030109–03–1; NN 196/03). U trenutku potpisivanja ovog Ugovora, Središnji državni ured za upravu još nije izdao Rješenje o upisu Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj u Evidenciju vjerskih zajednica.

S kojom pravnom osobom je Vlada Republike Hrvatske potpisala Ugovor?

S potpunim pravom i punom pravnom osnovom postavlja se pitanje: S kojom pravnom osobom je Vlada Republike Hrvatske potpisala Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa? Odnosno, u čije ime je Branko Berić potpisao Ugovor sa Vladom RH?

Uvidom u javnosti dostupan Registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku, evidentno je da potpisnica Ugovora sa Vladom RH, Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj ne postoji.

Očitovanje Državnog zavoda za statistiku

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj Crkvena općina Zagreb je dana 12. svibnja 2020. godine uputila Zahtjev Državnom zavodu za statistiku za očitovanjem je li 'Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj' upisana u Registar poslovnih subjekata. Odgovor koji je zaprimljen u zakonski propisanom roku, dana 26. svibnja 2020., postavlja mnoga pitanja s mogućim teškim i nesagledivim pravnim posljedicama.

Javnosti se prilaže Očitovanje Državnog zavoda za statistiku iz kojeg je vidljivo da u Registru poslovnih subjekata nije upisan poslovni subjekt EVANGELIČKA CRKVA U REPUBLICI HRVATSKOJ.

Ugovor između Vlade RH i Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa javni je dokument objavljen u Narodnim novinama (NN 196/04) (3111) u kojem se, između ostalog u Čl.20. navodi da će Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj (kao nepostojeća pravna osoba) iz državnog proračuna dobivati iznos koji odgovara izračunu 180 bruto osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika. Godišnje to iznosi oko 900.000,00 Kn.

U navedenom Članku 20. Ugovora, ugovoreno je da će se navedeni iznos dostavljati na račun Crkve, te da je ista dužna poštivati zakone Republike Hrvatske o financijskom poslovanju.

Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj Crkvena općina Zagreb od samog Branka Berića zaprimila je Protokol o izvršavanju određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Evangeličkoj crkvi u Republici Hrvatskoj u 2018. godini potpisan između Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj (Datum: 23. siječnja 2018; KLASA: 402-08/18-02/01; Urbroj: 50453-18-03) u čije ime se potpisuje Branko Berić.

U protokolu se definira da će se 'Evangeličkoj crkvi u Republici Hrvatskoj' iz Državnog proračuna za 2018. godinu isplatiti iznos od 975.877,20 Kn.

Broj Žiroračuna kojeg je Branko Berić dostavio Komisiji za odnose s vjerskim zajednicama nije Žiroračun pravne osobe potpisnice Ugovora koji to ne može ni biti s obzirom na pravnu činjenicu da Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj nije upisana u Registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku. Samim time ona nema Matični broj poslovnog subjekta i njemu pridruženi OIB kao uređeni par sukladno Zakonu o OIB-u (NN60/08), i Pravilniku o OIB-u (NN 01/09).

Pravilnikom o OIB-u, u Čl. 17. definirano je da će se identificiranim zatečenim osobama na dan 31. prosinca 2008. (u odgovarajućem postojećem registru) dodijeliti OIB te će tako biti uspostavljen uređeni par MB-OIB.

Kako je navedeno, Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj nije upisana u Registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku, samim time nema MBS, iz čega proizlazi da nema niti OIB.

Sve vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj, njeni organizacijski oblici, sve druge pravne osobe koje su bile na dan stupanja na snagu Zakona o OIB-u upisane u Registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku (ili neki drugi registar) dobile su generirani pripadajući OIB, što nije slučaj s Evangeličkom crkvom u Republici Hrvatskoj.

Kako se radi o državnom novcu svih građana Republike Hrvatske, postavlja se opravdano pitanje valjanosti ovog Ugovora, obzirom da jedna od Ugovornih strana ne postoji. Također se postavlja sljedeće pitanje: Na koji Žiroračun je isplaćivan novac iz državnog proračuna od 2004. - 2021. kada jedna Ugovorna strana (Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj) ne postoji te nema svoj Matični broj poslovnog subjekta i njemu pripadajući OIB bez kojih dokumenata je nemoguće u banci otvoriti Žiroračun pravne osobe?

Radi li se ovdje o subvencijskoj prijevari?

Zakonodavac je u Čl. 258. Kaznenog zakona predvidio i mogućnost subvencijske prijevare. Kako je navedeno u prethodnim objavama, nedvojbene su činjenice da Branko Berić nije izabran u skladu sa važećim crkvenim Ustavom, da je zatim Vladu RH obavijestio o svom nelegalnom izboru, da je podnio prijavu za upis u Evidenciju vjerskih zajednica vjersku zajednicu kao pravnu osobu koja ne postoji (bez Matičnog broja) i naposljetku pristupio potpisivanju Ugovora s Vladom RH.

To su nedvojbene pravne činjenice koje se objavljuju javnosti i svim evangeličkim vjernicima i zainteresiranima.

Na temelju pravnih činjenica i dokumenata koje se javnosti otvoreno objavljuju, Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj Crkvena općina Zagreb smatra da je Vlada Republike Hrvatske i Komisija za odnose s vjerskim zajednicama prevarena od strane Branka Berića.

Ne samo da je Branko Berić postupao protivno unutar crkvenim pravnim aktima kako je transparentno dokumentirano javnim ispravama, Članak 5.st.2 Ustava RH obvezuje svakoga držati se Ustava, prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.

nastavlja se...